مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲۰/۹۳

این گاهی در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در روزنامه های دانش نفت و استانی شرتو چاپ خواهد شد .