مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی م خ خ /۲۲۶/۹۳ – یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی ت م خ خ /۲۲۵/۹۳

این آگهی در تاریخ های ۳۰ دیماه و ۱ بهمن ماه در روز نامه های د انش نفت ، جهان صنعت و استانی فرهنگ جنوب چاپ خواهد شد .