پیرو فراخوان منتشره در روزنامه ایران در تاریخ های : ۱۰/۱۲/۹۸ و ۱۱/۱۲/۹۸ بدینوسیله باطلاع میرساند :

۱۲ اسفند، ۱۳۹۸ توسط در بخش مناقصه و مزایده با ۰ و 0

این آگهی در یک نوبت در تاریخ ۱۳ اسفندماه (سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.