۱۳ اردیبهشت، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۹
این آگهی در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۶ اردیبهشت، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۵ اردیبهشت، ۱۴۰۰
مزایده عمومی ت م ز/۷/۹۹ – مزایده عمومی ت م ز/۱۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۵ فروردین، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی –دو مرحله ای –توام با ارزیابی کیفی , به شماره م ن / ۴۲/۹۹ انجام پروژه تعویض و نوسازی سیستم پیجینگ واحد LD و UT مجتمع – مناقصه عمومی –دو مرحله ای-توام با ارزیابی کیفی , به شماره م ن / ۵۳/۹۹ انجام پروژه طراحی , خرید و حمل و نصب و راه اندازی تابلوی MCC بخش ۶۰۰ واحد PVC مجتمع
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۲ فروردین، ۱۴۰۰
فروش انواع ترانس و تابلو برق مازاد و مستعمل (مزایده عمومی م ز/۲۱/۹۹) – فروش انواع ترانس جوش و سایر وسایل کارگاهی مستعمل (ت م ز/۱۲/۹۹) – فروش انواع وسایل آزمایشگاهی،سیلندرها و مخازن مستعمل (م ز/۲۴/۹۹ ) – فروش ۱۱۴ دستگاه انواع کانتینر ۶ و ۱۲ متری (م ز/۱۷/۹۹)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۲ فروردین، ۱۴۰۰
انجام عملیات اجرائی احداث ساختمان انتظامات و کارت زنی, جنب دروازه دوم (مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۲/۹۹) _ انجام عملیات عایق کاری سرد خطوط و دستگاههای High Risk واحد الفین (مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۷/۹۹)
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران به انتشار رسید.
۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ت م ن/۳۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۶۴/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۴ فروردین، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۷۵/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارائه نمونه م ن/۷۱/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۵ اسفند، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی م ن/۷۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6