۱ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۵۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ بهمن ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۴ دی، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۲/۹۹ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۴ دی، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای – م ن/۴۷/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۸ دی، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ دی ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۳ دی، ۱۳۹۹
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ت م ن/۳۴/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ دی ماه (شنبه و یکشنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۷ دی، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۸ و ۹ دی ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه ایران منتشر می گردد.
۲۷ آذر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک¬ مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳۸/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ آذرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۹ آذر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک¬ مرحله¬ای با ارائه نمونه م ن/۳۹/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ آذرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۵ آذر، ۱۳۹۹
منافصه عمومی یک مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۰/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۲۹/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۸ و ۹ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۸ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۸/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6