مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ تیرماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۵/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ تیرماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۴/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ تیرماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه ساسری ایران منتشر گردید. ...
فراخوان شناسائی مهندسین مشاور
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳/۴۰۱
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۷/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید. ...