۵ مرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با تأیید نمونه م ن/۱۹/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ مرداد ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۷ تیر، ۱۴۰۰
استعلام ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای م ن/۵/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۷ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۶/۴۰۰ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۷/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.  
۱۳ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/ ۱۱/۴۰۰ – مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۸/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ تیرماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۸ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۵۴/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ تیرمان (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید
۷ تیر، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۴/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۶ و ۷ تیرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید
۳۰ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۰/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ خردادماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران و دنیای اقتصاد منتشر گردید.
۲۶ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳/۴۰۰
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ خردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۲ خرداد، ۱۴۰۰
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
۲۲ خرداد، ۱۴۰۰
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۳۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6