۲۱ اسفند، ۱۳۹۸
مزایده عمومی م ز ۱۱-۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های پنج شنبه ۱۵ اسفند  ۹۸ و دوشنبه ۱۹ اسفند۹۸ در روزنامه سراسری ایران منتشر گردید.  
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸
تجدید مناقصه عمومی-دو مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۲۵/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه (چهار شنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۲ اسفند، ۱۳۹۸
پیرو فراخوان منتشره در روزنامه ایران در تاریخ های : ۱۰/۱۲/۹۸ و ۱۱/۱۲/۹۸ بدینوسیله باطلاع میرساند :
این آگهی در یک نوبت در تاریخ ۱۳ اسفندماه (سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۷ اسفند، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-یک مرحله ای م ن/۸۹/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۶۳/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۰/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳۰ بهمن، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۱/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷۷/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳ و ۴ (شنبه و یکشنبه) اسفند ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸
مزایده عمومی م ز/۹/۹۸ – مزایده عمومی ت م ز/۷/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۲۷ بهمن، ۱۳۹۸
ت م ن/۵۵/۹۸ – م ن/۸۶/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۷ و ۲۸ آبان ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۲۰ بهمن، ۱۳۹۸
مزایده عمومی م ز ۹۸/۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۱ و ۲۳ بهمن ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۹ بهمن، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۶ _ مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۵۷
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۳ بهمن، ۱۳۹۸
مناقصه عمومی-دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۸/۶۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه در رزونامه سراسری دنیای اقتصاد به چاپ خواهد رسید.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.