۲۰ مهر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه ت م ن/۱۰/۹۹
این آگهی در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ مهرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۹ مهر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید نمونه م ن /۲۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ مهرماه در روزنامه ایران منتشر می گردد
۳ شهریور، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۱۰/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ شهریورماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۱ مرداد، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸۵/۹۸ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۷/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفیم ن/۱۴/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مردادماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۶ مرداد، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۵۲/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ مردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۱ تیر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۰/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲/۹۹
این آگهی در یک نوبت (نوبت سوم) در تاریخ ۲۲ تیرماه (یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۲۱ تیر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۱۸/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۲۲ و ۲۳ تیرماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۹ تیر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۳/۹۹ – مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷۰/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۱۲/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۸ تیر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۹ و ۱۰ تیرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۳ خرداد، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن ۹۹/۲
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ خردادماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.5.1