۶ اسفند، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۵۷/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۹ و ۱۰ اسفندماه (شنبه و یکشنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ت م ن/۳۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲ و ۳ اسفندماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۹ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۸/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲ و ۳ اسفندماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۸ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۷/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۵ بهمن، ۱۳۹۹
مزایده عمومی م ز/۲۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ بهمن ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۲ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۵۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه (سه شنبه و چهارشنبه)در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۲ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳۶/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۹/۹۹
این آ”هی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۶ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۴۰/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۷ و ۸ (سه شنبه و چهارشنبه) بهمن ماه در روزنامه کثیرالانتشار ایران منتشر می گردد.
۱ بهمن، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۵۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۴ و ۵ بهمن ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۴ دی، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۴۲/۹۹ – مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۵۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6