۵ آذر، ۱۳۹۹
منافصه عمومی یک مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۰/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله¬ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۲۹/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های  ۸ و ۹ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۸ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۵/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۶/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۷/۹۹ – مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۱۸/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می شود
۲۸ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک¬ مرحله¬ای با ارائه نمونه م ن/۳۹/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه م ن/۳۵/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله¬ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۸۵/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱ و ۲ آذر ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می شود
۱۹ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۷/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۱ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن/۴۰/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۴ آبان ماه (دوشنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۱ آبان، ۱۳۹۹
مزایده عمومی م ز/۴/۹۹ – م ز/۵/۹۹ – م ز/۶/۹۹ – م ز/۱۲/۹۹ – م ز/۱۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ آبان ماه (یکشنبه و دوشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۷ آبان، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳۴/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی م ن/۳۵/۹۹ – منافصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفیم ن/۲۹/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ آبان ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳ آبان، ۱۳۹۹
مزایده عمومی م ز/۱۶/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۵ و ۶ آبان ماه (دوشنبه و سه شنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۰ مهر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارائه نمونه ت م ن/۱۰/۹۹
این آگهی در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ مهرماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۹ مهر، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید نمونه م ن /۲۵/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ مهرماه در روزنامه ایران منتشر می گردد
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.5.3