۱۳ خرداد، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی م ن ۹۹/۲
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ خردادماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه ایران منتشر می گردد.
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۸۴/۹۸ – م ن/۱/۹۹ – ت م ن ۸۸/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۶ و ۷ خردادماه (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹
فراخوان شناسائی پیمانکاران ترخیص و حمل کالاهای وارداتی
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ و ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹
مزایده عمومی م ز/۱/۹۹ – مزایده عمومی م ز/۲/۹۹ – مزایده عمومی م ز/۳/۹۹
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ و ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (سه شنبه و چهارشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تجدید مناقصه عمومی-دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی ت م ن/۶۸/۹۸ – مناقصه عمومی-یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۵/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۱ اردیبهشت ماه و یکم خردادماه (چهارشنبه و پنجشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۱۶ اردیبهشت، ۱۳۹۹
تجدید مزایده عمومی ت م ز/۹/۹۸ – تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی ت م ن/۸۶/۹۸ – تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارائه نمونه ت م ن ۸۹/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸
این آگهی در یک نوبت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.  
۹ اردیبهشت، ۱۳۹۹
فراخوان شناسائی پیمانکاران ترخیص و حمل کالاهای وارداتی
با سلام این آگهی طی دونوبت در تاریخ ها ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد
۲۷ فروردین، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی-یک مرحله ای – توام با ارزیابی کیفی م ن/۹۲/۹۸
این آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه (شنبه و یکشنبه) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
۲۴ فروردین، ۱۳۹۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای م ن/۸۸/۹۸
آگهی طی دو نوبت در تاریخ های ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه ( دوشنبه و سه شنبه ) در روزنامه سراسری ایران منتشر می گردد.
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام می باشد.