شماره های تماس

شرکت های تابعه

شرکت فرآورش: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۳۸

شرکت بسپاران بندرامام: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۰

شرکت کیمیا: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۸

شرکت آبنیرو: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۵

شرکت خوارزمی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۶۰

تلفن خانه: ۰۶۱۵۲۲۵۱۱۸۸

شرکت بندرامام

امور بازرگانی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۰۳

امور اداری: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۲۷

امور مالی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۹۲

امور پیمان ها: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۷۲

روابط عمومی: ۰۶۱۵۲۲۵۲۳۸۱

بهداشت ایمنی و محیط زیست: ۰۶۱۵۲۲۵۳۳۱۰

دفتر مدیریت تهران: ۰۲۱۸۸۰۰۴۲۰۰

صندوق پستی ماهشهر: ۳۱۴

کد پستی ماهشهر: ۶۳۵۷۱۷۴۹۶۹

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت در اختیار شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام) می باشد | طراحی و تولید اداره فن آوری اطلاعات | نگارش 5.6